دوره دوم

 

1. سيدحسين ميرمعزي 2. محمدتقي نظرپور 3. مجيد رضايي 4. سيدرضا حسيني 5. سعيد فرهاني‌فر 6. محمدجمال خليليان 7. مهدي رجايي.

 

بازرسان: 1. سيدمحمدكاظم رجايي 2. علي‌رضا لشكري.

 

دبیر علمی اجرائی: سید سجاد محمدی.

.