دوره سوم

اعضای هیات مدیره (دوره سوم)

1. سید محمد کاظم رجایی 2. علیرضا لشکری 3. علی جابری 4. احمد علی یوسفی 5. سید عباس موسویان 6. سيد محمد رضا فیروز آبادی 7. سید محمد تقی علوی.

 

بازرسان: 1. علی اصغر هادوی نیا 2. محسن راد مرد.

 

دبیر علمی اجرائی: سید سجاد محمدی.

.