دوره چهارم

دوره چهارم:

1. سید محمد کاظم رجایی 2. محمد حسین کرمی 3. علی جابری 4. ناصر جهانیان 5. مجید حبیبیان   6. محمد جواد توکلی 7. محمود عیسوی.

 

بازرسان: 1. سید رضا حسینی 2. علی معصومینیا.

 

دبیر علمی اجرائی: سید سجاد محمدی.

.