دوره ششم

دوره ششم:

1. سید حسین میرمعزی؛ 2. سیدرضا حسینی؛ 3. سید عبدالحمید ثابت؛ 4. محمدجمال خلیلیان؛ 5. علی اصغر هادوی نیا؛ 6. محمد جواد توکلی؛ 7. مصطفی کاظمی.

اعضای علی البدل: 1. محمدنقی نظرپور؛ 2. محمدحسین کرمی.

بازرسان: 1. علیرضا لشکری؛ 2. حسنعلی حسینی.

بازرس علی البدل: ناصر جهانیان.

دبیر علمی اجرائی: محمدکاظم صباغی؛ روح الله ملائی.

 

.