دوره هفتم

اعضای هیات مدیره : دوره هفتم (12/ 1394 الی 1396/12 )

1- مهدی رجایی نیا (رییس هیات مدیره)

2- علیرضا لشکری ( نایب رییس)

3- سعید فراهانی فرد

4- سید حسین میرمعزی

5- مجید حبیبیان

6- محمد جمال خلیلیان اشکذری

7- محمد کاظم صباغی (مسئول امور مالی)

 

بازرسان:

1- سید رضا حسینی

2- سید ضیاء الدین کیا الحسینی

.