کتاب نقد و نظر اقتصاد اسلامی

کتاب نقد و نظر اقتصاد اسلامی که به کوشش محمدجواد توکلی تهیه گردیده است در واقع گزارشی از سلسله نشستهایی است که انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم در سال 1389 برگزار کرده است و شامل بحثهای زیر می باشد:

     1- نقد مقاله «ساخت مالی متوازن و متناسب برای نظام مالی کشور»

           ارائه محمود عیسوی،       ناقدان: حسن آقا نظری ، سید عباس موسویان

     2- نقد مقاله «بررسی حد کافیت شریعت در شرع اسلام»

          ارائه حجت الاسلام مجتبی باقری تودشکی        ناقدان سید ضیاء الدین کیا الحسینی ؛ ناصر جهانیان

     3- نشست « بررسی برنامه پنجم توسعه فرهنگی اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران»

         جعفر قادری          میزگرد: جعفر قادری ؛  حجت الاسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی

     4- الگوی پیشنهادی بانک اسلامی حوزه علمیه

          ارائه حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان   ناقدان: حجت الاسلام دکتر محمدجواد محقق نیا ؛ حجت الاسلام دکتر محمد تقی نظرپور ؛ حجت الاسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی

     5- نقد کتاب فلسفه اقتصاد در پرتو جهان بینی قرآن کریم

         ارائه حجه الاسلام دکتر علی اصغر هادوی نیا     ناقدان: حجه الاسلام دکتر علی جابری؛ دکتر محمد جواد توکلی

     6- بررسی بودجه سال 1390

          ارائه دکتر باقری

.