دوره هشتم

اعضای دوره هشتم هیات مدیره:

 

1- محمد جواد محقق نیا (رئیس)

2- مجید حبیبیان (نایب رئیس)

3- محمدجواد توکلی

4- سید عبدالحمید ثابت

5- مهدی خطیبی

6- مصطفی کاظمی

7- عباس شفیعی نژاد

 

بازرسان:

1- سید ضیاء الدین کیا الحسینی

2- محمد رجایی باغسیاهی

.