عضویت

شرایط عمومی:

1- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و التزام عملی به قانون اساسی
2- پذیرش اساسنامه انجمن
3- نداشتن سابقه محکومیت کیفری
4- حسن شهرت و عدم سابقه عضویت در گروه های غیرقانونی و محارب با نظام
5- حوزوی بودن


شرط عضویت به صورت پیوسته:

دارا بودن حداقل مدرک سطح 3 حوزه یا کارشناسی ارشد


شرط عضویت وابسته:

دارا بودن مدرک سطح 2 حوزه یا کارشناسی دارای گرایش تخصصی همخوان با زمینه فعالیت انجمن.
عضویت
نام و نام خانوادگی : *
کد ملی : *
تحصیلات : *
محل تحصیل : *
رزومه علمی : *
ایمیل : *
شماره تماس : *
آدرس پستی : *

.