ارتباط با ما

راههای ارتباط با انجمن اقتصاد اسلامی حوزه:

تلفن: 02532923288

فکس: 02532916402

ایمیل:     anjoman_eghtesad@yahoo.com

آدرس: قم/ خیابان جمهوری اسلامی، کوچه 2، کوچه اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه

.