عسکری، قاسم

عسکری، قاسم

عسکری، قاسم

طلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی: قاسم عسکری

تاریخ تولد :23/02/1351

پست الکترونیکی: gh_asaman@yahoo.com

3- اطلاعات تحصیلی:

حوزوی: خارج

دانشگاهی: اشتغال به دوره دکتری اقتصاد

 4- زمینه‌های مطالعاتی اقتصادی: علوم اقتصادی، پول، تأمین مالی اسلامی، توسعه انسانی، توسعه کشاورزی و روستایی، وقف، بهره‌وری، پول و بانک، عقود اسلامی

5- سوابق پژوهشی:

5-1. کتاب: 1- شاخص‌های ارزیابی تسهیل مبادلات در بازار اسلامی

                2- معیارها و شاخص‌های پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام (توسعه انسانی)

5-2. مقاله:

1- برایند نظریه تقاضا در نتیجه جایگزینی مبانی اسلامی

2- شاخص‌های ارزیابی تسهیل مبادلات در بازار اسلامی

3- مبانی و معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام

4- نقش وقف در فرایند توسعه اقتصادی

5- جايگاهكرامتوآزادگيدرپيشرفتانسانيازديدگاهاسلام(شاخص‌هاونماگرها)

6- توسعه روستایی (ایجاد اشتغال پایدار، حفظ منابع انسانی و طبیعی، افزایش تولید ناخالص ملی).

5-3. هدایت پایان‌نامه‌ها: -

5-4. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس‌ها و سفرهای علمی:-

5-5. عناوین علمی و تقدیرنامه‌ها:-

5-6. سایر فعالیت‌های پژوهشی:

   1  . بسته تحقیقات راهبردی بهره‌وری

   2. بسته تحقیقاتی راهبردی وقف

   3. بسته تحقیقاتی راهبردی توسعه روستایی

   4. جایگاه وقف در فرایند توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(پایان نامه ارشد).

   5. سوابق آموزشی: تدریس مبانی علم اقتصاد ، تدریس اقتصاد در قرآن،  تدریس اقتصاد اسلامی

6. سوابق اجرایی: مدیر اجرایی 3 شماره اولیه مجله علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی

.