باقری, علی

باقری, علی

باقری, علی

اطلاعات شخصی

  نام  و نام خانوادگی: علی باقری

    تاریخ تولد : 1343

   پست الکترونیکی:a.bagheri@gmail.com

 

اطلاعات تحصیلی :

حوزوی:ده سال درس خارج فقه و اصول

دانشگاهی: دانشجوی دکتری اقتصاد

 

 

- سوابق پژوهشی :

 کتاب :

            1- پژوهش در تأمین اجتماعی در ایران با استفاده از منابع مالی اسلام مطرح است

            2- سیاست‌های پولی (پایان‌نامه)

 

مقاله :

            1- بیان عدالت اقتصاد اسلامی، محل ارائه یا نشر: نامه مفید، زمان ارائه یا نشر: 76

            2- پژوهشی در نظام اقتصادی اسلام

- سوابق آموزشی :

1-    مالیه عمومی

2-    مبانی فقهی اقتصادی اسلامی

3-    اقتصاد کلان 1

4-    اقتصاد خرد 1

5-    تاریخ عقاید اقتصادی، نظام اقتصادی صدر اسلام

.