باقری تودشکی، مجتبی

باقری تودشکی، مجتبی

باقری تودشکی، مجتبی

نام : مجتبي    باقري تودشكي

سال تولد:1329 

 هبات علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد

تحصیلات حوزوی:

تحصيلات حوزوي از سال 1361 تا سال 1380 به طور منظم و جمعاَ 11 سال تحصيل در دروس خارج فقه و 6 سال تحصيل در دروس خارج اصول

تحصیلات دانشگاهی

 فوق ليسانس اقتصاد

 رشته :اقتصاد نظري در دانشگاه

 

 

ب- سوابق تحصيلي:

 

ديپلم     رياضي   1358    اصفهان – مدرسه حكيم سنايي

ليسانس  اقتصاد    1374    دانشگاه مفيد

فوق ليسانس        علوم اقتصاد         1378    دانشگاه مفيد

دكتري   دانشجوی دكترای اقتصاد    در حال دفاع        دانشگاه مفيد

 

ج-  سوابق تدريس :

      -   رياضيات پيش دانشگاهي    1375           دانشگاه مفيد

      -   اقتصاد عمومي      1384    دانشگاه جامع كاربردي شهرداري قم

      -  اقتصاد كشاورزي   1383    دانشگاه مفيد

      -  رياضيات 1و2       1380تا 1386     دانشگاه مفيد

      -  جمعيت و تنظيم خانواده      1380تا1387     دانشگاه مفيد

      -  مباني فقهي اقتصاد اسلامي1384    دانشگاه مفيد

      - كليات علم اقتصاد1383-1388(کارشناسي و کارشناسي ارشد)   دانشگاه مفيد

      - مباني علم اقتصاد  83 تا 88            دانشگاه مفيد

      - اقتصاد كشاورزي   85-86  دانشگاه مفيد

      - قواعد فقه در اقتصاد           85-86  دانشگاه مفيد

       - توسعه سياسی اقتصادی نفت            1387    دانشگاه مفيد

       - ماليه عمومي        85-88  دانشگاه مفيد

د- پايان نامه :

پايان نامه فوق ليسانس:   سطح مصرف از ديدگاه اسلام    1378    دانشگاه مفيد

پايان نامه دکتری:  تبيين و محاسبه خط فقر شريعت(مطالعه موردی استان قم)  در حال انجام مقدّمات دفاع   دانشگاه مفيد

1388

ه- سوابق پژوهش:

                                

1          مقاله تگاهي اجمالي به سطح مصرف در اسلام1380    فصلنامه علمي- پزوهش دانشگاه مفيد

2          درسهاي از اقتصاد اسلامي(ترجمه مقاله رفتار مصرفی در يک اقتصاد اسلامی)         1384    انتشارات دانشگاه مفيد

3          مقاله تفاوت خطوط فقر با شئوون متفاوت        1384    سمينار دو سالانه اقتصاد اسلامي

4          ترجمه مقاله تابع رفاه اجتماعی از ديدگاه اسلام نوشته انس زرقاء  1385    فصلنامه تخصصی اقتصاد دينی موسسه مطالعات دين و اقتصاد

5          مطالعه تطبيقي رويكرد هاي كفايت( شريعت)، رفاهگرايي، توانگري و قابليّتي به فقر   1386    مجلّه اقتصاد اسلامي(علمي و پژوهشي)

6          ديدگاه اسلام در مورد فقر كودكان     1387    مجموعه مقالات سمينار همايش اقتصاد اسلامی و توسعه(چاپ اينترنتی)

7         تبيين اسراف و تبذير در مصداق و ملاک و تفاوت آن دو با عدم بهينه يابي اقتصادي در ديدگاههاي متفاوت،

8         1386    مجموعه مقالات همايش بين المللي بررسي انديشه هاي اقتصادي آيت اللّه شهيد صدر، قم، مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد،

ز- طرح پژوهش:

عنوان     به سفارش           سال شروع          سال پايان

بررسي تاثير شان بر استحقاق زكات   دانشگاه مفيد    

سطح مصرف در اسلام با نگاهي آماري به اقتصاد ايران در سالهاي 79-44، وزارت اقتصاد و دارايي 

طرح دولت در انديشه مقاله قيمت گذاري و آزادي اقتصاد،  سازمان مديريت

   داوري ها و مشاورت در پايان نامه ها

1-        پايان نامه آقاي ابراهيم بهرامي نيا با عنوان (برآورد تاثير سرريز R&Dبر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي ايران در مقايسه با كشورهاي تازه صنعتي شده) كه به راهنمايي آقاي دكتر كميجاني و مشاورت آقاي دكتر الهي

2-        پايان نامه خانم شالباف تبار با عنوان(مقايسه نتايج سيستم معادلات به ظاهر نا مرتبط و تك معادله در برآورد كشش هاي تقاضاي مواد غذايي)  كه به راهنمايي آقاي دكتر هژبر كياني و مشاورت آقاي كياءالحسيني

3-        پايان نامه مجاهد باباپورورزقاني با عنوان(بررسي مزيت نسبي توليد پياز در استان آذربايجان شرقي)با راهنمايي دكتر محمد رضا قنبري

4-        پايان نامه مقداد محمدي با عنوان( ارزيابي اثر اعتبارات اعطايي بانكي كشور بر توليد و صادرات محصولات كشاورزي (1385-1363) با راهنمايي دكتر علي محمد احمدي

5-        پايان نامه عليرضا فتحي با عنوان( برآورد اثر تغييرات قيمت دولتي تعديل شده گاز طبيعي در ماه هاي مختلف سال بر مصرف آن در بخش خانگي استان تهران طي سال هاي 83-79 با راهنمايي دكتر حجت اله غنيمي فرد

6-        پايان نامه آقاي مهدي شباني با عنوان( بررسي رابطه متقابل بهره وري و صادرات در زير بخش هاي اقتضاد ايران با استفاده از روش خود توضيح برداري VAR) كه به راهنمايي آقاي دكتر نظري و مشاورت آقاي نظرپور

7-        مشاورت پايان نامه خانم داروغه حسيني تحت عنوان ( تاثير شوكهاي نفتي بر متغير هاي كلان اقتصادي با تاكيد بر افزايش درآمد هاي نفتي در دهه هشتاد شمسي) با راهنمايي آقاي دكتر تيمور محمدي

8- مشاورت پايان نامه  کارشناسي ارشد با عنوان : بررسي بهينگي سياستهاي پولي ومالي بر اساس يک الگوي کلان اقتصاد سنجي،استاد راهنما : جناب آقاي دکتر اسداله فرزين وش

.