حسینی، سید رضا

حسینی، سید رضا

حسینی، سید رضا

سید رضا حسینی

وضعيت تحصيلات دانشگاهي و حوزوي :

كارشناسي ارشد علوم اقتصادي / دانشگاه مفيد  / 1378

دانشجوي دكتري علوم اقتصادي /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 خارج فقه و اصول / حوزه علميه قم

 

ب) سوابق علمي - اجرايي:

1.  مركز تحقيقات دارالحديث قم / تحقيق / از سال 73 تاكنون

2. مسئول واحد برنامه ريزي و ارزشيابي پژوهشگاه حوزه ودانشگاه / از نيمه دوم سال 80 به مدت 6 ماه

3. رييس اداره پژوهش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / از سال 81 تاكنون

4. عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/ از سال 76 تا كنون

5. عضو حلقه نقد و نظر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي / 76 الي 78

6. عضو هيئت تحريريه مجله تخصصي اقتصاد اسلامي / از سال 80 تا كنون

7. عضوا نجمن اقتصاد اسلامي حوزه ؛

8. عضو كميته برنامه ريزي پژوهشي مركز مديريت حوزه علميه قم ؛

9. مجري طرح تدوين برنامه چهارساله اول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 81 الي 84

10. مجري طرح تدوين و تصويب برنامه آموزشي و سرفصلهاي رشته كارشناسي ارشد؛

11. مجري طرح تدوين برنامه چهارساله دوم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 85 الي 88؛

12. مجري طري ارزيابي و رتبه بندي محققان مركز مطالعات اديان و مذاهب؛

13. ارزيابي ده‌ها عنوان مقاله براي مجلات اقتصاد اسلامي ، نامه مفيد، دانشنامه امام علي (ع) و ...؛

14. ارزيابي و نظارت بر بيش از ده  عنوان از طرح‌هاي پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و كانون انديشه جوان ؛

15. همكاري با جشنواره‌هاي مختلف كتاب سال حوزه ، پژوهش برتر كنگره دين پژوهان و ...؛

16. مشاركت در برنامه‌هاي راديو و تلويزيون (راديو معارف ، شبكه استاني راديو قم ، شبكه هاي 1، 2 و 4 سراسري تلويزيون)؛

 

ج) سوابق تحقيقاتي:

1. ماهيت و احكام معاملات بانكي / مجري/ مركز تحقيقات قوه قضاييه/ 78

2. منابع مالي  حكومت در اقتصاد صدر اسلام/ مؤلف/ سازمان برنامه و بودجه / 76

3. راهكارهاي فقرستيزي / مؤلف / مركز پژوهش‌هاي صدا و سيما/ 77

4. فقر زدايي در شيوه رفتاري امام علي ( ع) / مؤلف / مركز پژوهش هاي صدا و سيما / 77

5. تكافل اجتماعي در قرآن و حديث / 1380 / دارالحديث

6. تامين اجتماعي در اسلام و غرب / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / 1383

 

د) سوابق فعاليت‏هاي آموزشي:

1. فقه الحديث اقتصادي / مركز جهاني علوم اسلامي / قم / كارشناسي ارشد / 83 تا 88؛

2. فقه الحديث / مركز جهاني علوم اسلامي / قم / كارشناسي ارشد / 84 ـ 85 ترم اول؛

3. نظام اقتصادي صدر اسلام / دانشگاه مفيد / كارشناسي / 84ـ 85 ترم اول .

 

ه) مشاوره و راهنمايي پايان نامه‏:

1. فقر و فقر زدايي از ديدگاه اسلام / پايان‌نامه كارشناسي ارشد / سال 82 / مشاور؛

2. انفاق در قرآن با تأكيد بر مفهوم و ماهيت آن / پايان‌نامه كارشناسي ارشد / 83 / مشاور؛

3. راهكارهاي توزيع درآمد و ثروت در قرآن / پايان نامه كارشناسي ارشد / 1384/ مشاور؛

4.حدود مصرف از ديدگاه فقه اماميه/پايان‌نامه كارشناسي ارشد/راهنما/1387 .

5.حدود الحريه الاقتصاديه في الفقه الاسلامي/پايان‌نامه كارشناسي ارشد / مشاور /1388

و) تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان كتاب/ناشر/زمان نشر

1. الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف‌كننده مسلمان / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي / 1379.

2. التنميه الاقتصاديه في الكتاب و السنه / همكار/ انتشارات دارالحديث / 1380.

3. سيره اقتصادي امام علي عليه‌السلام / كانون انديشه جوان / 1383.

4. نظام درآمد هزينه دولت اسلامي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / كارگروهي / 1383.

5 . دانشنامه  ميزان الحكمه / جلد اول، دوم و سوم / دارالحديث / كارگروهي/ 1383.

ز) تأليف يا ترجمه مقاله:

1. نقدي بر ديدگاه سرمايه داري درباره انسان اقتصادي / كتاب نقد/ تابستان 78 ش 11.

2. بيت‌المال از ديدگاه امام علي ( ع) / دانشنامه امام علي‌( ع)،ج7  / .1379.

3. انفال / دايره‌المعارف قرآن كريم ،ج5/ 1386.

4. مباني و مفروضات نظريه رفتار مصرف كننده / مجله اقتصاد اسلامي ـ ش 9 / 1382.

5. قيمت گذاري در فقه و اقتصاد / دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي ش 3 زمستان 84؛

6. معيارهاي عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام (بررسي انتقادي نطريه شهيد صدر )/ مجله اقتصاد اسلامي/ش32 /1388.

7. تامين اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي / دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي ش 11 / 1388.

8. معيارهاي عدالت اقتصادي در منابع و مصارف بيت المال/همايش مالياتهاي اسلامي /دانشگاه مفيد/ 1388.

9 . بيت المال و رفاه كارگزاران / ماهنامه توسعه مديريت /ش4 / 1378.

ح) آشنايي با زبان

عربي و انگليسي

 

ط) آشنايي با كشورهاي

عراق ، عربستان، سوريه،مالزي

 

ي) اسامي و مشخصات جوايز علمي

1. رتبه اول امتحانات سراسري حوزه در سالهاي 75 ـ 76؛

2. رتبه دوم كتاب برگزيده كتاب سال حوزه در سال 80 براي تأليف كتاب «الگوي تخصيص درآمد و نظريه رفتار مصرف كننده مسلمان»؛

3. رتبه اول مقالات دانشنامه امام علي «عليه‌السلام» براي تأليف مقاله سيره اقتصادي امام علي (ع)؛

4. رتبه سوم جشنواره اقتصاد اسلامي براي تأليف كتاب «سيره اقتصاد امام علي (ع)»؛

5. رتبه دوم جشنواره علامه طباطبايي براي تأليف كتاب «سيره اقتصاد امام علي (ع)»؛

6. رتبه قابل تقدير جشنواره مطبوعات اسلامي براي تأليف مقاله «مباني و مفروضات نظريه رفتار كننده مسلمان».

7- مدير پژوهش نمونه  استان قم  در سال 1385 .

.