رجایی رامشه، سید محمد کاظم

رجایی رامشه، سید محمد کاظم

رجایی رامشه، سید محمد کاظم

 الف) مشخصات فردي:

 نام ونام خانوادگي: سيدمحمد كاظم رجايي گروه: اقتصاد    متولد: 1339    نام پدر: سيد اسماعيل

 وضعيت تحصيلات دانشگاهي:

       - دكتري علوم اقتصادي / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)  / 1384

 آخرين درجه تحصيلات حوزوي:

       - خارج فقه و اصول / حوزه علميه قم

رتبه علمی: دانشیار

 نشاني محل كار:

 قم / بلوار امين / بلوار جمهوری اسلامی / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تلفن: 32113513

قم / بلوار سمیه / نبش کوجه 38 مرکز پژوهش کاربردی اقتصادی اجتماعی قدر 

ب) سوابق علمي- اجرايي: نام سازمان يا مؤسسه/نوع فعاليت/سمت

1.      مسئول كميته فرهنگي ستاد پشتيباني جهاد استان اصفهان و سمنان در جبهه‌هاي جنوب در سال1360.

2.      عضو هيئت علمي گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) از سال 80

3.      دبیر پژوهش گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

4.      مدرس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و برخي از مراكز علمي از سال 71 تا كنون.

5.      عضو كارگروه مشترك تحول رفتاري بانكداري جمهوري اسلامي ايران  

6.      عضو كارگروه مشترك تحول ساختاري بانكداري جمهوري اسلامي ايران

7.      عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم سازندگي

8.      عضو كارگروه تدوین سیاستهای پیشنهادی ابلاغی برای برنامه پنجم

9.   عضو کارگروه مشترك اقتصادي برنامه پنجم سازندگي (با حکم معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

10.عضو ستاد تلفیق برنامه پنجم سازندگی (با حکم معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

11.دبیر علمی همایشهای علمی: (ربا چالشها و راهکارها (1385)/ بررسي طرح تحول اقتصادي (5/10/87)/ فقه حکومتی؛ اقتصاد و حکومت 26/2/92)

12.عضو کمیته اقتصاد و مدیریت گروه علوم حزه ای دانشگاهی وابسته به دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم از 10/4/ 1387 به مدت دو سال.

13.عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از 10/4/ 1386 تاکنون.

14.مشاور نهاد ریاست جمهوری (معاون اول) در دولت نهم.

15.عضو کمیته علوم اقتصادی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از 6/9/1390 تا 1/7/1392.

16.عضو شورای علمی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری (28/4/89 الی 31/6/1392 .

17.عضو شورای فقهی بانک مرکزی سالهای 1390 و 1391.

18.عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه در جند دوره و رئیس انجمن در یک دوره دو ساله

19.رئیس مرکز پژوهش کاربردی اقتصادی اجتماعی قدر 1387 تاکنون. (با انجام بیش از 50 طرح تحقیقاتی کاربردی)

20.عضو کارگروه علم انسانی اسلامی شورای اسلامی شدن علوم انسانی (شورای عالی انقلاب فرهنگی 1391-1389.

21.عضو کارگروه اقتصاد تحول در علوم انسانی ـ اقتصاد (شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم از 1391 تاکنون)

22.عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی (26/6/1391 تاکنون.

23.عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی اقتصاد؛ دانشگاه شهید بهشتی .

24.عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی موسسه امام خمینی (ره)

25.عضو هیأت تحریریه مجله علمی پزوهشی مطالعات بانکی و مالی؛ مؤسسه عالی آموزش بانکداری/ بانک مرکزی)

ج) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتى/ سمت در طرح

1.      . قيمت گذاري در اقتصاد اسلامي/ مجری/ معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي / 74

2.      اسراف و استفاده بهينه از امكانات اقتصادي / مجري/ مركز پژوهش‌هاي صدا و سيما/ 74 .

3.      معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن / مؤلف / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) / 81

4.      عضو كارگروه بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا

5.   مشارکت در تدوين بسته‌های متعدد اجرایی ((مانند بسته های خانواده؛ مسجد؛ بهره وری و ...) مبانی نظري، راهبردها، راهكارها و احكام پيشنهادي) و ارائه در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم.

6.      مشارکت  در تدوین منشور جمهوری اسلامی ایران/ مرکز قدر/ موسسه عالی برنامه ریزی و نظارت راهبردی

7.      مجری طرح ممییزی دانش اقتصاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1390 و 1391.

8.      مجری و مشارکت در طرحهای تحقیقاتی متعدد.

د) سوابق فعاليت‏هاي آموزشي: عنوان دروس مورد تدريس/ نام مؤسسه يا دانشگاه/شهر

1.      اقتصاد خرد (1) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي) از سال 72 به بعد

2.       اقتصاد خرد (2) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي) از سال 72 به بعد

3.      مباني علم اقتصاد (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ دانشگاه باقر العلوم/ مركز جهاني علوم اسلامي قم).

4.      توسعه/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

5.      اقتصاد سنجی / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي).

6.      اقتصاد كلان/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي).

7.      اقتصاد خرد و كلان/ دانشگاه امام صادق (ع) دكتري فقه الاقتصاد/ 84.و 91

8.      فقه الآيات الاقتصادي / مركز جهاني علوم اسلامي / قم / كارشناسي ارشد / 83 به بعد

9.      پول و بانكداري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني / كارشناسي

10.فقه الاقتصاد (1 و 2) / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ مركز جهاني علوم اسلامي/ قم/ كارشناسي ارشد / 85 و 86

11.اقتصاد خرد اسلامی میانه / دانشگاه علوم اقتصادی کارشناسی ارشد/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی/، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

12.موضوعات انتخابی؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی،

13.فقه اقتصادی (فقه الربا) کارشناسی ارشد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

14.فقه اقتصادی (فقه الشروط) کارشناسی ارشد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

15.اصول فقه (رسائل) پایه های 7 و 8 حوزه  علمیه قم.

ه) عناوين پايان نامه‏هايي كه استاد راهنماي آن بوده‏اند: عنوان پايان نامه/مقطع/سال

1- راهنمايي، مشاوره و داوری چندين پايان نامه كارشناسي ارشد و دکتری در مؤسسات و مراکز علمی حوزه و دانشگاههای متعدد.کشور.

و) تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان كتاب/ناشر/زمان نشر

1.      کتاب معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن كريم / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني / 1381.

2.      کتاب ماهيت بهره و كارآيي اقتصادي آن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ 1384..

3.      کتاب مکتب اقتصادی اسلام، ترجمه كتاب المذهب الاقتصادي/ 1386.

4.      .کتاب شاخص صداقت در بازار اسلامی ، مرکز بررسیهای استراتِژیک ریاست جمهوری، 1390.

5.      کتاب اقتصاد خرد (1)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1391

6.      کتاب معیارها و شاخص اسراف، پژوهشگاه بین المللی المصطفی، 1392.

7.      کتاب درآمدی بر مفهوم و شاخص عدالت اقتصادی. 1393

8.   کتاب درآمدی بر شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.، مژسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مرکز پژوهش کاربردی اقصتادی اجتماعی قدر، 1394.

9.      کتاب اقتصاد خرد (2) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  1394.

10.کتاب الگوی توزیع درآمد و ثروت در قرآن در حال نهایی سازی.

ز) تأليف مقاله: عنوان مقاله/نام نشريه/زمان نشر

1.      نظام مالياتي ايران/ مجله معرفت/ شماره 0  و 1

2.      بررسي اجمالي ربا/ مجله معرفت شماره 11.

3.      دخالت دولت يا آزادي اقتصادي/ مجله معرفت شماره 14  

4.      توسعه به عنوان هدف (نگرش قرآني)/ مجله معرفت.

5.      قيمت گذاري آب/ مجله معرفت.

6.      حقوق مالكيت و راهبردهاي آن/ مجله معرفت شماره 53

7.      بررسي فقهي قراردادهاي بانكي (جعاله و اجاره به شرط تمليك)/ همايش ربا/ مجموعه مقالات همايش/84.

8.      ماهيت بهره و ربا\ ديدگاه مقايسه اي/انديشه حوزه/ دين و اقتصاد. دانشگاه رضوي سال 11\ شماره 53

9.      فصلنامه پژوهش‌هاي اجتماعي اسلامي،شماره 3 (پياپي 53)، مرداد و شهريور 1384.

10.پايه هاي نظري بهره در مقايسه با مشاركت و چرخش عملي به سمت مشاركت/ارائه در همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي/ مجموعه مقالات چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي/ دانشگاه تربيت مدرس/ 1384.

11...قرآن و تجلي توحيد در اقتصاد/ مجله معرفت/ شماره 66

12.. صرفه جويي و اسراف/ مجمع تشخيص مصلحت نظام/ 1386.

13.بازار سازگار با مباني اسلام در مقايسه با بازار رقابت كامل/ کتاب مجموعه مقالات/ پنجمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي/

14.تقاضا در بازار اسلامي در مقايسه با بازار رقابت كامل/ مجله جستارهاي اقتصادي/ سال چهارم/ شماره هشتم.

15.فقر در قرآن / دانشنامه قرآن كريم / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

16.صداقت در مقایسه با شفافیت، معرفت اخلاقی » بهار 1391، سال سوم- شماره 10

17.ویژگی های  بازار اسلامی مجله معرفت اقتصاد اسلامی شماره 1

18.درآمدی بر عدالت اقتصادی و شاخصهای آن مجله معرفت اقتصاد اسلامی شماره 4

19.منحنی تقاضا در اقتصاد اسلامی مجله اقتصاد اسلامی شماره 40

20.معیارهای فقهی اسراف مجله اقتصاد اسلامی شماره 45

21.شاخص صداقت در بازار اسلامی مجله معرفت اقتصاد اسلامی شماره 6

22.اسراف در مصارف بخش خصوصی مجله اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی شماره 9

23.توازن یا شکاف فاحش طبقاتی مجله معرفت اقتصاد اسلامی شماره 7

24.مفهوم و شاخص عدالت اقتصادی، مجله معرفت اقتصاد اسلامی شماره 9.

25.هدف انسان اقتصادی از دیدگاه علامه طباطبایی در مقایسه با اقتصاد کلاسیک، ارائه شده در همایش نظریه های علامه طباطبایی 1393.

26.مبانی عدالت توزیعی روش مقایسه ای، ارائه شده در همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1393.

ح) آشنايي با زبان

عربي و انگليسي

.