رضایی، مجید

رضایی، مجید

رضایی، مجید

الف ـ مشخصات فردي:

 نام:

نام خانوادگي:

نام پدر:

سال تولد:

مجيد

رضايي

عباس

1339

رتبه علمي:

آخرين وضعيت شغلي:

آخرين درجه تحصيلي:

رشته:

مربي

هيأت علمي گروه اقتصاد

كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي

 

 

 ب) سوابق تحصيلي:
 

 

نوع و رشته

سال اخذ

محل اخذ

ديپلم

فني

58

كازرون ـ هنرستان شريعتي

ليسانس

اقتصاد نظري

73

قم ـ دانشگاه مفيد

فوق ليسانس

علوم اقتصادي

77

قم ـ دانشگاه مفيد

دانشجوي دكتري

علوم اقتصادي

85 (سال شروع)

قم- دانشگاه مفيد

 

 

 ج  ـ پايان نامه ­ها :

نوع

عنوان

سال

نام دانشگاه

پايان نامه فوق ليسانس

عرضه نيروي كار بر اساس اصول حاكم بر بازار كار اسلامي

1377

دانشگاه مفيد

 

 

توضيح:  تحصيلات حوزوي از سال 59  تاكنون  و جمعاً 10 سال تحصيل در دروس خارج فقه و 6 سال تحصيل در دروس خارج اصول.   ساير زمينه هاي تحصيلي كه منجر به اخذ مدرك نشده است: فلسفه و عرفان اسلامي (منظومه ـ اشارات ـ  نهايه الحكمه ـ  اسفار ـ تمهيد القواعد) حديث شناسي و رجال ـ كلام اسلامي- تفسير

 

 

 

د) سوابق تدريس:

1- دروس دانشگاهي

رديف

عنوان درس

ازسال

محل تدريس

1

مباني فقهي اقتصاد اسلامي

77

دانشگاه مفيد

2

اقتصاد بخش عمومي

79

دانشگاه مفيد

3

نظام هاي اقتصادي

78

دانشگاه مفيد

4

پول و بانكداري بدون ربا

78

دانشگاه مفيد

5

اصول بيمه

78

دانشگاه مفيد

6

فقه اقتصادي

78

دانشگاه مفيد

7

فلسفه اسلامي

79

دانشگاه مفيد

8

تفسير آيات اقتصادي

83

دانشگاه مفيد

9

تاريخ عقايد اقتصادي

79

دانشگاه مفيد

10

ماليه عمومي

82

دانشگاه مفيد و پرديس قم دانشگاه تهران

11

تجارت بين‌آلملل

84

دانشگاه مفيد

12

ماليه بين‌الملل

84

دانشگاه مفيد

13

اقتصاد ايران

84

دانشگاه مفيد

14

معاملات فقهي جديد در بازار بورس و بانكداري

83

دانشگاه مفيد و جامعة العلوم الاسلاميه

 

 

 

 

 

2- دروس حوزوي

رديف

عنواندرس

ازسال

محل تدريس

1

بدايـه الحكمه

69

حوزه علميه قم

2

نهايه الحكمه

70

حوزه علميه قم

3

منظومه

72

حوزه علميه قم

4

شرح لمعه

69

حوزه علميه قم

5

الشواهد الربوبيه

80

حوزه علميه قم

6

رسايل

73

حوزه علميه

7

شرح تجريد

74

حوزه علميه قم

8

مكاسب

74

حوزه علميه

 

 

هـ ـ فعايت‌هاي پژوهشي

1- كتاب (تأليف و تصحيح):

رديف

عنوان كتاب

سال انتشار

ناشر

ملاحظات

1

كار و نيروي انساني در مكتب اقتصادي اسلام

1380

اداره كل آموزش فني و حرفه­اي استان قم

كتاب درسي برای کاراموزان

 

2

ربا (کتاب سال 1382)

1381

دفتر تبليغات اسلامي قم

مشاركت در تدوين كتاب

3

 همكاري در تكميل و تجديد چاپ فقه القضا در دو جلد تأليفحضرت آيه الله العظمی  موسوي اردبيلي

1381

دانشگاه مفيد

همكاري در تكميل و تجديد چاپ

4

كار و دين

1383

انتشارات كانون انديشه جوان

 

5

فقه التأمين

1386

زير چاپ

تقريرات درس بيمه حضرت آيت‌آ... موسوي اردبيلي

6

مالیه عمومی در اسلام                                                                                        

 

            سمت زیر چاپ

 

 

-

2ـ مقاله (تأليف ):

رديف

عنوان مقاله

سال انتشار

ناشر

ملاحظات

1

تأملي در حديث و درك تاريخي عقايد(نقدی بر فصلی از کتاب فرايندتکامل مکتب نوشته سيد حسين مدرسي)

1375

مجله نقد و نظر ش 9

معتبر داراي هيأت تحريريه

2

منابع مالي دولت اسلامي (زكات، خراج و جزيه)

1377

توسط دانشگاه مفيد

براي سازمان مديريت و برنامه ريزي

3

وضع اقتصادي و معيشتي مسئولان نظام اسلامي

1377

توسط دانشگاه مفيد

براي سازمان مديريت و برنامه ريزي

4

نظام مالي دولتهاي مسلمان

1379

فصلي از كتاب «نظام مالي اسلام» به همراه آقاي فراهاني فرد و معصومي نيا

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

5

عرضه نيروي كار فرد مسلمان و عوامل مؤثر بر آن

1380

دانشگاه تربيت مدرس

اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي

6

زهد و قناعت در سيره و منظر امام علي

1380

يك مقاله از دانشنامه امام علي ج7

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

7

اوراق خيريه در ترازوي فقه

1380

مجله اقتصاد اسلامي ش 2

معتبر داراي هيأت تحريريه

8

نظريه­هاي سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي

1380

مجله اقتصاد اسلامي ش 4

معتبر داراي هيأت تحريريه

9

بررسي فقهي ـ حقوقي جريمه تأخير

1381

مجله اقتصاد اسلامي ش 6

معتبر داراي هيأت تحريريه

10

جريمه تأخير رباي آشكار در بانكداري اسلامي

1381

همايش تأملي نو بر اصول اقتصادي قانون اساسي

مؤسسه مطالعاتي دين و اقتصاد

11

قاعده لاسرف و لااسراف في الاسلام

1381

كنگره فاضلين نراقي ج 1

مجموعه مقالات

12

مالياتهاي حكومتي , مشروعيت يا عدم مشروعيت

1382

مجله نامه مفيد ش 35

علمي پژوهشي

13

بررسي فقهي اوراق مشتقه

1382

مجله اقتصاد اسلامي ش11

معتبر داراي هيأت تحريريه

14

حفظ محيط زيست در پرتو مكتب اقتصادي اسلام

1382

دانشگاه تربيت مدرس

همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي

15

كار اقتصادي در پرتو بينش وارزشهاي اسلامي

1383

مجله اقتصاد اسلامي ش13

معتبر داراي هيأت تحريريه

16

جايگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

1383

مجله اقتصاد اسلامي ش14

معتبر داراي هيأت تحريريه

17

احياي نظام خراج در واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخش خصوصي

1383

مجله اقتصاد اسلامي ش15

معتبر داراي هيأت تحريريه

18

اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه

1384

فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق ش 25

 

19

آثار برخي قواعد فقهي بر بازار كار

1384

مجله اقتصاد اسلامي ش18

معتبر داراي هيأت تحريريه

20

بانكداري بدون ربا و تثبيت اقتصادي

1384

مجله انديشه حوزه ش 53

شهريور

21

معاملات بازار بورس فلزات و محصولات كشاورزي در آيينه فقه اسلامي

1384

مجله اقتصاد اسلامي ش 20

زمستان

22

حضور وقف و امور خيريه در بازار سرمايه

1385

همايش وقف

دانشگاه مفيد

23

روش ابتكاري شهيد صدر در كشف مكتب اقتصادي راه برون رفت از مشكلات اجراي اقتصاد اسلامي

1385

همايش بين المللي شهيد صدر

دانشگاه مفيد

24

جايگاه توليد اقتصادی در سيره و گفتار اميرمومنان

1386

فصلنامه نهج البلاغه 19 و 20

 

25

 

اصل 44 و سياست های ابلاغی

1386

پنجمين همايش بين المللی اقتصاد اسلامی دانشگاه تربيت مدرس

 

26

اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از ديد اسلامی

1386

مجله اقتصاد اسلامي ش 25

مجله علمی پژوهشی

27  

وقف شخص حقوقی

1387

 همايش بين المللی وقف

 

28

درهم تنیدگی حقوق و اقتصاد                                                                       

 

مجله اقتصاد اسلامي ش31

 

 

 

 

 

3 ـ مقاله (ترجمه):

رديف

عنوان مقاله

مؤلف

سال انتشار

ناشر

ملاحظات

1

نظريه پردازي اقتصاد كلان از چشم انداز اسلامي

سعيد طاهر

1380

دانشگاه مفيد

مجموعه مقالات درسهايي از اقتصاد اسلامي

 

 

4 ـ طرح‌هاي پژوهشي:

رديف

عنوان طرح

به سفارش

سال شروع

سال پايان

وضعيت اجرا,

1

طرح جامع خمس

دانشگاه مفيد

1381

1385

اتمام

2

بازارهای مالی اسلامی

مجمع تشخيص

1387

 

در حال اجرا

 

 

5 ـ ساير فعاليت‌هاي علمي پژوهشي:

رديف

توضيح فعاليت­هاي  علمي پژوهشي به طور اجمال

1

عضويت در هيأت تحريريه مجله اقتصاد اسلامي از سال 1380 تا 1386

2

عضو كميته علمي همايش بين المللي شهيد صدر در دانشگاه مفيد 1384-1385

3

عضو كميته علمي كارگروهي عقد اختيار معامله و سخنراني در جلسه پنجم جهت جمع بندي، نقد و بررسی1385

4

عضو كميته علمي همايش وقف در بازار سرمايه در دانشگاه مفيد 1384

5

ارزيابی پايان نامه و مقالات و کتاب های  متعدد

 

 

 

6- راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1-مشاوره پایان نامه  الگوی پیشنهادی بانکداری بدون ربا برای کشور آذربایجان-  الدار علی حسین اف به راهنماییحجة الاسلام و المسلمين دكترسید عباس موسویان  مدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی 1386

2-راهنمایی پایان نامه  بررسي فقهي بانكداري افغانستان و ارائه الگوي مناسب- اسحاق عادلي با مشاوره حجة الاسلام و المسلمين دكتر سيد كاظم رجائيمدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی  1387

3-مشاورهپایان نامه  اثر آزادسازی تجاری در فرایند الحاق به سازمان  تجارت جهانی  بر نرخ رشد gdp در کشورهای در حال توسعه ...عباسعلی رضایی به راهنمایی دکتر مهر آرا  دانشگاه مفید 1387

4-مشاورهپایان نامه  صندوق های وقفی  الهه سالاران به راهنمایی دکتر عبده تبریزی  دانشگاه مفید   بهمن 1387

راهنماییپایان نامه  بررسی فقهی معامله  دین - اسماعیلی با  مشاورت دکتر موسویان  مدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی

راهنماییپایان نامه  کاربرد مضاربه در اقتصاد معاصر  سید اصطفی رضا   با مشاورت خادم الذاکریان  مدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی1388

مشاورهپایان نامه  بهره برداری از  انفال  به راهنمایی دکتر  فراهانی فرد   دانش مدرسه فقه و اصول جامعه المصطفی1388

 

 

 

و-   سوابق اجرايي در دانشگاه
 
 

رديف

سمت

از تاريخ

تا تاريخ

1

      مدير دفتر تحصيلات تكميلي

شهريور 76

شهريور 80

2

     مدير دفتر نظارت و سنجش

شهريور 76

شهريور 79

3

     مدير دفتر نظارت و ارزيابي

شهريور 79

شهريور 80

4

    عضو كميته حوزوي گروه اقتصاد

شهريور 78

تاكنون

5

    عضو كميته پژوهشي گروه اقتصاد

شهريور 78

شهريور 80

6

    مدير مركز مطالعات تمدن اسلامي

بهمن 80

شهريور 81

7

معاون پژوهشي

شهريور 81

شهريور 82

8

معاون آموزشي

شهريور 82

شهريور 84

9

    نماينده رئيس دانشگاه در كميته ترفيعات

بهمن 81

ادامه دارد

10

مدیر مرکز مطالعات قرآن                                                                                                                

شهريور 1387

 

 

 

 

 

.