برگزاری پانزدهمین مجمع عمومی و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن

برگزاری پانزدهمین مجمع عمومی و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن

برگزاری پانزدهمین مجمع عمومی و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن

از اعضاء پیوسته انجمن دعوت می‌شود در پانزدهمین مجمع عمومی و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن  که در روز چهارشنبه مورخ 9/12/96 از ساعت 18:45 در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

لازم به ذکر است طبق اساسنامه انجمن، در صورتی که حاضرین در جلسه به حد نصاب (نصف به اضافه یک) نرسد، جلسه رسمیت ندارد و باید مجدداً برگزار شود. لذا تقاضا می‌شود با حضور و مشارکت فعال، زمینه برگزاری شایسته مجمع را فراهم آورید.

.