برگزاری دوره بازار سرمایه با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و دفتر مطالعات کاربردی مالی اسلامی سازمان بورس

برگزاری دوره بازار سرمایه با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و دفتر مطالعات کاربردی مالی اسلامی سازمان بورس

برگزاری دوره بازار سرمایه با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و دفتر مطالعات کاربردی مالی اسلامی سازمان بورس

مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی سازمان بورس در همکاری با انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه  دوره آشنایی با بازار سرمایه روز پنجشنبه مورخ 96/12/17 در محل دفتر مطالعات کاربردی مالی اسلامی شهر مقدس قم برگزار نمود.

در این دوره که با حضور نخبگان حوزوی رشته اقتصاد اسلامی و کارشناسان مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس برگزار شد؛ مباحث به دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه گردید.

.