کرسی ترویجی مطالعه تطبیقی مالیات تکافلی و مالیات محلی

کرسی ترویجی مطالعه تطبیقی مالیات تکافلی و مالیات محلی

کرسی ترویجی مطالعه تطبیقی مالیات تکافلی و مالیات محلی

انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم کرسی ترویجی « مطالعه تطبیقی مالیات تکافلی و مالیات محلی» را با ارائه دکتر مجید حبیبیان و نقد آقایان دکتر سید ضیاء الدین کیا الحسینی و دکتر محمد اسماعیل توسلی برگزار می نماید

این نشست در تاریخ 25مهرماه 1397 ساعت 16 در سالن همایش ساختمان انجمن های علمی حوزه واقع در قم، بلوار جمهوری، کوچه 2 ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار می گردد.

.