برگزاری کرسی ترویجی معیارهای نظری و عملیاتی عدالت

برگزاری کرسی ترویجی معیارهای نظری و عملیاتی عدالت

برگزاری کرسی ترویجی معیارهای نظری و عملیاتی عدالت

 کرسی ترویجی "معیارهای نظری و عملیاتی عدالت در چارچوب اصول وموازین اسلامی " در روز چهارشنبه 21 آذرماه برگزار گردید

در این کرسی توسط انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و با مشارکت همکاری مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت برگزار شد آقای دکتر حسین عیوضلو به ارائه دیدگاه خود در موضوع عدالت پرداختند و آقایان دکتر رجایی و توکلی به نقد این دیدگاه پرداختند.

.