برگزاری کارگاه فقه بازار سرمایه

برگزاری کارگاه فقه بازار سرمایه

برگزاری کارگاه فقه بازار سرمایه

انجمن اقتصاد حوزه علمیه در همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به برگزاری اولین دوره کارگاه آشنایی با بورس و فقه بازار سرمایه نموده است

این کارگاه که هر هفته در روزهای دوشنبه برگزار می گردد

.