شانزدهمین مجمع عمومی سالانه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

شانزدهمین مجمع عمومی سالانه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

شانزدهمین مجمع عمومی سالانه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

از اعضاء پیوسته انجمن دعوت می‌شود در شانزدهمین مجمع عمومی سالانه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه که در روز پنجشنبه مورخ 1397/11/25 از ساعت 16 در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

لازم به ذکر است طبق اساسنامه انجمن، در صورتی که حاضرین در جلسه به حد نصاب (نصف به اضافه یک) نرسد، جلسه رسمیت ندارد و باید مجدداً برگزار شود. لذا تقاضا می‌شود با حضور و مشارکت فعال، زمینه برگزاری شایسته مجمع را فراهم آورید.

.