برگزاری نشست نقد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزاری نشست نقد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزاری نشست نقد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

در این نشست حجج اسلام آقایان دکتر محمدجواد محقق نیا، دکتر سید محمد کاظم رجایی، دکتر سعید فراهانی فرد، دکتر مجید حبیبیان و دکتر عباس شفیعی نژاد و نماینده مرکز راهبردی حوزه و روحانیت آقای دکتر ابدی حضور داشتند.

 در این نشست حول سند الگو و نقاط قوت و ضعف آن مباحثی مطرح شد و هر یک از حضار به بیان دیدگاههای خود حول سند الگو پرداختند و مقرر گردید به دلیل ضیق وقت جلسه دیگری نیز با حضور همین جمع تشکیل گردد و به سوالات دسته بندی شده الگو از دیدگاه اقتصادی پاسخ داده شود

این نشست در روز پنجشنبه 7 شهریورماه 1398  ساعت 11 صبح در سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه  برگزار گردید

.