برگزاری جلسه دوم کارگاه روش تحقیق

برگزاری جلسه دوم کارگاه روش تحقیق

برگزاری جلسه دوم کارگاه روش تحقیق

این جلسه که با ارائه دکتر قربانی زاده، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید. این جلسه که با استقبال اعضای انجمن اقتصاد حوزه برگزار گردید، شرکت کنندگان  با روش تحقیق دلفی آشنا شدند.

.