تعویق مجمع عمومی سالانه و انتخابات انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

تعویق مجمع عمومی سالانه و انتخابات انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

تعویق مجمع عمومی سالانه و انتخابات انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

در راستای انجام دستوالعمل های مقابله با شیوع بیماری کرونا در شهر مقدس قم مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه که بنا بود در تاریخ 7 اسفندماه برگزار گردد به تعویق افتاد

تاریخ جدید برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد

.