وبینار علمی سیاستهای پولی بانک مرکزی و کریدور نرخ سود بانکی

وبینار علمی سیاستهای پولی بانک مرکزی و کریدور نرخ سود بانکی

وبینار علمی سیاستهای پولی بانک مرکزی و کریدور نرخ سود بانکی

این وبینار با ارائه دکتر شاپور محمدی رییس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار گردید. ایشان با ارائه تاریخچه ای از سیاستهای پولی بانک مرکزی بیان داشت که سیاستهای پولی بانک مرکزی تا قبل از دوره اخیر  متمرکز بر کل های پولی بود ولی در دوره اخیر تغییر رویکرد بانک مرکزی را شاهد هستیم که سیاستهای پولی مبتنی بر نرخ سود و تورم هدف صورت می گیرد و کریدور نرخ سود دراین  راستا قابل تحلیل است، در ادامه ایشان با توضیح نحوه عملکرد کریدور نرخ سود به پرسشهای حاضران در وبینار پاسخ دادند.

این نشست مجازی در تاریخ 3 دیماه ساعت 18 برگزار گردید

.