معرفی کتاب ابهام زدایی از اقتصاد اسلامی

معرفی کتاب ابهام زدایی از اقتصاد اسلامی

معرفی کتاب ابهام زدایی از اقتصاد اسلامی

با مشارکت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه
 برگزار می شود؛

 معرفی کتاب
ابهام زدایی از اقتصاد اسلامی
نویسنده: دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران

دبیر جلسه: دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
سخنران: نویسنده کتاب

زمان: ۲شنبه ۲۶اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت: ۱۵:۰۰

نشانی مجازی:
https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting2

.