اساس نامه

اساسنامه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

مقدمه

از آنجا كه ادبيات اقتصاد اسلامي در دانشگاه‌ها به طور شايسته راه پيدا نكرده است و شايد يكي از علت‌هاي آن عدم تحقيقات لازم در اين خصوص باشد، دانش‌آموختگان حوزوي رشته اقتصاد اسلامي، گرد هم آمده‌اند تا در كنار هم و در ارتباط با يكديگر در موضوع اقتصاد اسلامي بينديشند و تا آنجا كه امكان دارد زمينة گفتمان‌هاي اقتصاد اسلامي را با ادبيات متناسب با آن فراهم كنند.

فصل اول: كليات

ماده1. به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي فعاليتهاي علمي در زمينه اقتصاد اسلامي، انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه كه از اين پس در اين اساسنامه «انجمن» ناميده ميشود، تشكيل ميگردد.

ماده2. انجمن، مؤسسهاي غيرانتفاعي و حوزوي است كه با كسب مجوز از شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي و تحت نظارت آن شورا در زمينه اقتصاد اسلامي فعاليت ميكند و از تاريخ تصويب، داراي شخصيت حقوقي و تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و در قبال شوراي اعطاء پاسخگوي عملكرد خود ميباشد.

ماده3. انجمن، يك تشكل غيرسياسي است و اعضاي آن به نام انجمن يا به عنوان عضو انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده4. اظهار نظر رسمي به نام انجمن به ترتيبي خواهد بود كه در آييننامه مصوب شوراي اعطاء مشخص خواهد شد.

ماده5. تخلف اعضا از دو ماده سه و چهار به تشخيص هيأت مديره يا مجمع عمومي بر اساس آيين نامه مصوب نظارت بر انجمن ها موجب تعليق عضويت، اخراج و يا پيگرد قانوني خواهد بود.

ماده6. انجمن داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود و هيأت مديره در حفظ و حراست از آنها مسؤوليت قانوني دارد.

ماده7. مركز انجمن در شهر قم به نشاني بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي،كوچه دوم، فرعي اول سمت چپ، ساختمان انجمن هاي علمي حوزه، انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه ميباشد.

ماده8. در صورت تغيير نشاني انجمن، مراتب به اطلاع دبيرخانه شوراي اعطاء مجوزها و امتيازهاي علمي و اعضاي انجمن رسانده شود.

فصل دوم: اهداف و وظايف

ماده 9. اهداف انجمن به شرح ذيل ميباشد:

          1. تعميق و توسعه مباحث تخصصي اقتصاد اسلامي؛

          2. تقويت و گسترش نظريه‌پردازي، پرسش گري، آزادانديشي، نقد و مناظره مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي؛

          3. ارتقاء شأن و منزلت علمي و معنوي پژوهشگران و استادان؛

          4. بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي تخصصي موجود؛

          5 . تقويت ارتباط ميان عالمان برجسته و فضلاي حوزه؛

          6. صيانت از سنت حوزوي در عرصه اقتصاد اسلامي؛

         7. شناسايي استعدادها و ذخاير حوزه.

ماده 10. انجمن به منظور دستيابي به اهداف مذكور وظايف و اختيارات زير را بر عهده دارد:

         1. ارايه برنامه‌هاي راهبردي؛

         2. نيازسنجي علمي در زمينه اقتصاد اسلامي؛

         3. تشکيل نشست ها و همايش هاي علمي؛

         4. افزايش سطح دانش و مهارت اعضاي انجمن از راه هاي مختلف؛

         5. تجليل از پژوهشگران و استادان در زمينه فعاليت انجمن؛

         6 . انتشار کتاب و نشريات؛

         7 . همکاري با انجمن ها و مراکز علمي حوزوي و دانشگاهي در داخل و خارج از کشور؛

         8. همکاري با نهادهاي اجرايي حوزوي و غير حوزوي در راستاي اهداف و وظايف انجمن؛

         9 . زمينه سازي براي هماهنگي و همکاري مراکز علمي با يک ديگر؛

        10. همکاري با حوزه هاي علميه.

فصل سوم: شرايط و انواع عضويت

ماده11. شرايط عمومي اعضاي انجمن به شرح زير است:

         1. اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به قانون اساسي آن؛

         2. پذيرش اساسنامه انجمن؛

         3. نداشتن سابقه محکوميت کيفري؛

         4. حسن شهرت و عدم سابقه عضويت در گروه هاي غير قانوني و محارب با نظام؛

         5. حوزوي بودن.

ماده12. انجمن داراي سه نوع عضويت پيوسته، وابسته و افتخاري ميباشد.

ماده13. اعضاي پيوسته انجمن عبارتند از كساني كه حداقل داراي مدرك سطح سه حوزوي و يا كارشناسي ارشد ميباشند.

         تبصره 1:از مجموع اعضاي پيوسته انجمن بايد داراي مدرک سطح 4 حوزه يا در حد سطح 4 باشند.

         تبصره 2: افراد مذكور بايد داراي گرايشي تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن باشند. در غير اينصورت داراي يك تأليف و يا سه مقاله معتبر علمي در زمينه مذكور باشند.

ماده14. اعضاي وابسته عبارتند از كساني كه داراي مدرك سطح دو حوزوي يا كارشناسي داراي گرايش تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن باشند.

ماده15. انجمن ميتواند شخصيتهاي ايراني و خارجي حوزوي را كه مقام علمي آنان در زمينه اقتصاد اسلامي حائز اهميت است بر اساس آيين نامه مصوب شوراي اعطاء را به عضويت افتخاري انجمن درآورد.

فصل چهارم: وظايف و امتيازات اعضا

ماده16. هر يك از اعضا، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد.

            تبصره: پرداخت حق عضويت، هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نميكند.

ماده17. كليه اعضا موظف به رعايت آييننامههاي داخلي و ساير مصوبات انجمن ميباشند.

ماده18. هر يك از اعضا در انجام طرحهاي علمي و استفاده از ساير امكانات و مزاياي انجمن نسبت به غير اعضاء حق تقدم دارد.

ماده19. اعضاي وابسته و افتخاري از حق رأي در مجمع عمومي، عضويت در كميتههاي تخصصي و انتخاب شدن در هريك از اركان انجمن برخوردار نمي باشند.

            تبصره: عضويت اعضاي افتخاري و وابسته در کميته هاي تخصصي منوط به موافقت هيأت مديره مي باشد.

ماده20. عضويت اعضاي انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مييابد:

           1. استعفاي كتبي مورد پذيرش هيأت مديره؛

           2. فوت؛

           3. از دست دادن يكي از شرايط لازم براي عضويت يا عدم ايفاي وظايف به تشخيص هيأت مديره.

فصل پنجم: اركان انجمن

ماده21. انجمن داراي چهار ركن به ترتيب زير ميباشد:

            الف) هيأت مؤسس ب) مجمع عمومي ج) هيأتمديره د) بازرسان

  الف) هيأت مؤسس

ماده22. هيأت مؤسس عبارتند از جمعي از پژوهشگران و اساتيد حوزوي (حداقل 7 نفر و حداكثر 15 نفر) داراي مدرک سطح 4 يا در حد آن در زمينه اقتصاد اسلامي كه با كسب مجوز از شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي اقدام به تشكيل انجمن مي کنند.

ماده 23. وظايف هيأت مؤسس

            1. جذب اعضاي پيوسته و تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي؛

            2. برگزاري انتخابات در اولين جلسه مجمع عمومي جهت انتخاب هيأتمديره حداکثر تا شش ماه پس از اخذ مجوز؛

            3. اداره انجمن تا زمان انتخاب هيأتمديره.

ب) مجمع عمومي

ماده24. مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به صورت عادي يا فوقالعاده تشكيل ميشود.

              تبصره: حضور اعضاي وابسته و افتخاري در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي بلا مانع ميباشد.

ماده25. مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل ميشود. براي رسميت جلسه حضور اكثريت مطلق (نصفبعلاوه يك) اعضاي پيوسته و براي تصويب هر موضوعي، رأي موافق اكثريت مطلق حاضران ضرورت دارد.

              تبصره 1: تصميمگيري درباره انحلال انجمن، توقف موقت فعاليت انجمن و پيشنهاد تغيير اساسنامه منوط به كسب رأي موافق اکثريت مطلق کل اعضاء ميباشد.

              تبصره 2: انحلال، توقف موقت فعاليت انجمن و پيشنهاد تغيير اساسنامه،به شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي ارسال مي‌گردد و در صورت تأييد آن شورا قابل اجرا مي‌باشد.

ماده26. در صورتي كه در دعوت نخست، مجمع عمومي عادي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيستروز و با حضور حداقل اعضاي پيوسته رسميت خواهد يافت و اتخاذ تصميمات، منوط به موافقت کل اعضاء مي باشد.

              تبصره: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بايد به صورت كتبي و يا از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار حوزوي صورتگيرد و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

ماده27. مجمع عمومي فوق العاده با دعوت هيأت مديره و يا تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته انجمن تشكيل ميشود.

              تبصره 1: يك سوم اعضاي پيوسته ميتوانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نمايند مشروط بر اين كه  هيأتمديره در مدت يك ماه به تقاضاي ايشان پاسخ مثبت نداده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد درآگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأتمديره تصريح نمايند.

              تبصره 2: در صورت تحقق تبصره فوق دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكرشده است.

ماده28. جلسات مجمع عمومي توسط هيأت رئيسهاي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره ميشوند.

              تبصره: اعضاي هيأت رئيسه با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر در مجمع از بين كساني كه خود را در انتخابات هيأتمديره و بازرس نامزد نكردهاند انتخاب خواهند شد.

ماده29. وظايف مجمع عمومي.

               1. تعيين و تصويب خط مشي كلي انجمن در چارچوب سياستهاي كلان انجمن‌هاي علمي حوزه؛

               2. انتخاب اعضاي هيأتمديره؛

               3. انتخاب بازرسان؛

               4. عزل و قبول استعفاي اعضاي هيأتمديره؛

               5. پيشنهاد تغيير عنوان و اهداف انجمن، انحلال يا توقف موقت فعاليت انجمن به شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي؛

              6. استماع گزارش هيأتمديره و بازرسان و تصميمگيري در مورد پيشنهادات آنها؛

              7. تعيين ميزان حق عضويت سالانه؛

              8. تصويب تراز نامه و بودجه سالانه انجمن.

ج) هيأتمديره انجمن

ماده30. هيأتمديره انجمن مجموعهاي از نمايندگان منتخب مجمع عمومي است كه بر اساس سياستهاي كلانانجمن، به برنامهريزي و هدايت فعاليتهاي آن ميپردازد. اين مجموعه عبارت است از 7 نفر كه به مدت 2 سال با رأي مخفي مجمع عمومي از ميان اعضايپيوسته انجمن انتخاب ميشوند.

              تبصره 1: هيأتمديره 2 نفر عضو علي البدل دارد و در صورت استعفا، بركناري يا فوت هريك از اعضايآن هيأت، عضو علي البدل براي مدت باقي مانده دوره عضويت، جانشين وي خواهد شد.

              تبصره 2: در هر دوره هيأتمديره بايد حداقل 2 عضو جديد داشته باشد.

              تبصره3: هيأتمديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تعيين رئيس و نائب رئيس تفكيكوظايف اقدام مينمايد.

ماده 31. جلسات هيأتمديره با حضور حداقل 5 نفر رسميت مييابد و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق کل اعضاي هيأت مديره، معتبر است.

              تبصره: كليه مصوبات هيأتمديره پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأتمديره ثبت و نگهداري ميشود.

ماده32. شركت اعضاي هيأتمديره در جلسات آن هيأتضروري است و غيبت هر يك از اعضا(بيش از سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب) بدونعذر موجه به تشخيص هيأت مديره، در حكم استعفاي عضوغايب خواهد بود.

ماده33. وظايف و اختيارات هيأتمديره

             1. برنامه ريزي و پيگيري برنامههاي بلند مدت و كوتاه مدت در جهت اهداف انجمن؛

             2. تصويب برگزاري همايشهاي علمي در چار چوب ضوابط مربوط؛

              3. برگزاري نشستهاي مجمع عمومي؛

              4 . پذيرش عضويت و تعليق آن در چار چوب اساس نامه؛

              5. انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي؛

              6. اتخاذ تصميم در مورد همكاري و عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي؛

              7 . ارايه گزارش فعاليت سالانه انجمن و هيأتمديره به مجمع عمومي؛

              8. تصويب آيين نامه داخلي و شرح وظايف كميتهها؛

              9. تشكيل كميتههاي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليتهاي آنها، تغيير و يا ايجاد كميتههاي جديد؛

             10. تأمين منابع مالي و جلب هدايا و كمكهاي مالي؛

            11. بررسي و تصويب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزينههاي سال مالي گذشته و بودجه سال آينده انجمن جهت ارايه به مجمع عمومي؛

           12. پاسخگويي به مجمع عمومي در چارچوب وظايف و اختيارات مجمع؛

           13 . تصويب بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي؛

           14. تأئيد رؤساي کميته ها؛

          15. رسيدگي به تخلفات گزارش شده از سوي بازرسان؛

          16. فراخوان مجمع عمومي براي انتخاب هيأت مديره حداقل سه ماه قبل از پايان دوره تصدي و اعلام آن به دبيرخانه انجمن هاي علمي حوزه مستقر در معاونت پژوهشي.

ماده34.رئيس

رئيس هيأتمديره انجمن از بين اعضاي آن براي يك دوره 2 ساله توسط هيأتمديره انتخاب ميشود كه نماينده قانونيانجمن ميباشد. و انتخاب مجدد وي بلامانع است. هيأت‌مديره نيز مي‌تواند در صورت نياز، از بين اعضا، فردي را بعنوان نائب رئيس انجمن انتخاب نمايد.

ماده35. وظايف رئيس

             1. برنامهريزي و مديريت انجمن در چارچوب شرح وظايف؛

             2. ايجاد هماهنگي بين اعضا و كميتهها و هدايت آنان براي رسيدن به اهداف انجمن؛

             3. اداره داخلي جلسات هيأتمديره؛

                   تبصره: در صورت عدم حضور رئيس در جلسه، يكي از اعضاي هيأتمديره توسط اعضاي حاضر انتخاب شده و جلسه را اداره خواهد کرد.

             4 . پيگيري مصوبات هيأتمديره؛

             5. ارايه گزارش به اعضاي هيأتمديره؛

             6. پيگيري تخلفات گزارش شده توسط بازرسان؛

             7 . تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه انجمن به هيأتمديره؛

             8. نصب و عزل كاركنان انجمن با رعايت ضوابط و مقررات؛

             9. امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور براي انجمن؛

            10 . ايفاي نمايندگي انجمن در كليه مراجع صالحه با حق توكيل غير؛

            11. پيشنهاد نصب رؤساي کميته ها به هيأتمديره.

  د) بازرسان

ماده36. مجمع عمومي از بين اعضاي پيوسته انجمن دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرسعلي البدل براي مدت دو سال انتخاب مينمايد.

ماده37. وظايف بازرسان

       1. بررسي اسناد و دفاتر مالي و غير مالي انجمن و گزارش آن به مجمع عمومي؛

       2. گزارش تخلفات به هيأتمديره؛

       3. شكايت به مجمع عمومي از متخلف و رئيس در صورت عدم رسيدگي به تخلفات از سوي هيأتمديره؛

ماده38. رئيس موظف است کليه اسناد و مدارک مورد نياز بازرسان را در اختيار ايشان قرار دهد.

فصل ششم: بودجه

ماده39. منابع مالي انجمن عبارتند از:

         1. كمكهاي مراجع عظام تقليد و مرکز مديريت حوزه هاي علميه؛

         2. حق عضويت اعضا؛

         3. در آمدهاي ناشي از ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاورهاي در راستاي اهداف انجمن؛

         4. هدايا و ساير كمكها مشروط به عدم ايجاد تعهد؛

ماده40. كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف فعاليتها و وظايف برشمرده در اساسنامه انجمن خواهد شد.

ماده41. كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري ميشود.

ماده43. كليه مدارك و پروندههاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمننگهداري ميشود و در هنگام مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيتدار در اختيار آنان قرار ميگيرد.

ماده43. كليه اسناد غير مالي تعهد آور و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس معتبر است.

ماده44. كليه اسناد مالي و اوراق بهادار با امضاي رئيس و يكي از اعضاي هيأتمديره كه توسط هيأتمديرهمشخص ميشود، معتبر است.

فصل هفتم: انحلال انجمن

ماده45. انجمن هاي علمي با تصويب مجمع عمومي انجمن يا تصويب شوراي اعطا، بر اساس آيين نامه ايي مصوب منحل خواهد شد و در صورت تصويب انحلال انجمن، مجمع عمومي هيأتتصفيهاي را براي پرداخت ديون و وصول مطالباتانجمن انتخاب خواهد كرد. هيأتتصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها، كليهداراييهاي منقول و غير منقول انجمن را به شوراي عالي حوزه هاي علميه واگذار نمايد.

اين اساسنامه مشتمل بر هفت فصل، چهل و پنج ماده، هفتاد و دو زير ماده و شانزده تبصره درجلسه شماره 89 مورخ 08/ 09/ 88 به تصويب هيأت مؤسس رسيد.

 

.